SLOVNÍK POJMŮ

Dlužník je subjekt práva povinný ze závazkového právního vztahu k plnění vůči věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.

Exekuce je nucený výkon exekučního titulu, tím je např. vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis nebo jiná vykonatelná rozhodnutí. Exekuce spočívá většinou ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele. Exekuční řízení je samostatný druh civilního procesu se specifickými procesními zásadami a instituty.

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Dlužník se nachází v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky vůči nim není schopen plnit. Insolvenční řízení se týká jak fyzických, tak právnických osob.

Insolvenční správce vystupuje jako procesní subjekt v insolvenčním řízení. Nakládání s majetkovou podstatou dlužníka, odpovědnost za zpeněžení majetku, řešení insolvenčních a dalších sporů patří mezi hlavní činnosti insolvenčního správce. Maximalizace uspokojení pohledávek věřitelů je cílem činností insolvenčního správce. Insolvenční správce disponuje právy i povinnostmi, které jsou mu uloženy zákonem a rozhodnutím soudu. Jeho hlavním úkolem je jednat vlastním jménem na účet dlužníka.

Insolvenční zákon upravuje řešení úpadku, ale i okamžik hrozícího úpadku dlužníka soudní cestou. Dochází k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Insolvenční zákon dále upravuje oddlužení dlužníka, tzv. osobní bankrot, kdy jsou dlužníkovy dluhy sjednoceny. Mezi dlužníky se může člověk dostat i bez vlastního přičinění, a to když je dluh součástí dědictví po zesnulém dlužníkovi.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je systém, který při řešení sporu umožňuje jiný postup než soudní cestou. V tomto systému jsou řešeny spory, které vznikají z neplnění smluvních závazků, kde na jedné straně stojí věřitel a na druhé straně dlužník.

Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka (neboli částka, kterou člověku někdo dluží). Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal (např. peníze ve stanovené výši), konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Pohledávka může být peněžitá nebo nepeněžitá. Jedná se o majetkovou hodnotu, kterou lze až na výjimky převést na jiný subjekt. (postoupení pohledávky).

Postoupení pohledávky je změna v osobě věřitele. Na základě písemné smlouvy postupuje původní věřitel pohledávky, které má vůči dlužníkovi, jinému subjektu. K postoupení pohledávky není nutný souhlas dlužníka.

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako náhrada civilního procesu. Rozhodčí řízení je neveřejné, což je spolu s jeho rychlostí a často i nižšími náklady ve srovnání s běžným soudním řízením považováno za jeho největší výhody.

Rozhodčí nález výsledkem rozhodčího řízení je zpravidla rozhodčí nález, který je exekučně vykonatelný. Rozhodčí nález musí mít písemnou formu a musí obsahovat odůvodnění, jinak je neplatný. Proti rozhodčímu nálezu se nelze odvolat.

Směnka je úvěrový cenný papír, obsahující zákonem přesně stanovené údaje, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, který dává majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu stanovenou částku.

Věřitel je subjekt práva oprávněný ze závazkového právního vztahu požadovat plnění po dlužníkovi. Věřitel má pohledávku za dlužníkem, dlužník má dluh vůči věřiteli.

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn. Předmětem zástavního práva je zástava, která se může vztahovat k movitosti i nemovitosti, tak i jiná pohledávka nebo právo, které může být v případě nesplnění pohledávky zpeněženo a výtěžek získá věřitel. Zástavní právo exekutorské zřizuje exekutor k zajištění uspokojení pohledávky. Nejčastějším zajišťovacím institutem je zástavní právo smluvní – zajišťuje se jím povinnost k plnění a dalším formám zajištění (např. ručení, dohoda o srážkách ze mzdy). Zástavní právo zaniká zánikem zajištěné pohledávky, zánikem zástavy, vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem, uplynutím doby, na niž bylo zřízeno, apod.

Závazek je obvykle stanoven nějakou formou smlouvy a ta téměř vždy obsahuje datum splatnosti a ve většině případů též i sankce vůči dlužníkovi, pokud do doby splatnosti závazek nesplatí. Sankcemi může být navýšení dlužné částky o pokutu za pozdní splacení.

Kontaktujte nás

Pro případné dotazy vyplňte následující formulář.

Máte na nás otázku, na kterou jste zde nenalezli odpověď? Kontaktujte nás na tomto telefonním čísle.

volejte zdarma

225 990 300

Zavolejte nám


Kontaktní informace

ABEWY EXE GROUP, s.r.o
Komplex Olšanka
Táboritská 1000/23
130 87, Praha 3 Žižkov

Provozní doba:
Po - Čt: 9:00 - 18:00
Pá: 9:00 - 15:30

Kontakt pro dlužníky
Telefon: 225 990 330
Mobil: 775 562 855

Kontakt pro věřitele
Telefon: 225 990 301
Mobil: 778 090 301