Partnerský servis

Kompletní správa a řízení pohledávek patří v podnikání z pohledu času i psychiky k velmi náročným úkonům. Společnosti, kterým z povahy své profesní činnosti vstupují do života dlužníci neplněním svých závazků, vynakládají nemalé zdroje (personální, hmotné, finanční) na řešení problémů s pohledávkami svých dlužníků.

Vymáhání pohledávek pomocí vlastní infrastruktury vytváří tzv. firmám dvojí ztrátu, jelikož část zdrojů, které jsou odkloněny za účely vymáhání pohledávek, nemůžou být dále použity pro rozvoj a podporu vlastního byznysu.

Naše společnost v důsledku svého dosavadního modelu fungování (tj. odkup a následné vymáhání již vlastních pohledávek) vybudovala silnou vnitřní infrastrukturu umožňující efektivně zpracovávat mnohočetná portfolia pohledávek.

Naší infrastrukturu nabízíme klientům formou tzv. partnerského servisu jako ucelený nástroj pro hromadné řízení pohledávek, který pokrývá celý životní cyklus vymáhání pohledávek. Partnerský servis rozvíjíme a přizpůsobujeme v souladu s potřebami klienta.

Základní rámec partnerského servisu

Nabízíme tři základní modely spolupráce, které mohou být v průběhu času libovolně měněny, nebo kombinovány podle klientových aktuálních potřeb.

Filosofie partnerského servisu má za cíl uchránit klienta od dalších investic do realizace vymáhání pohledávek a to ve dvou rovinách.

  • Klient nemusí vytvářet a provozovat vlastní infrastrukturu, kterou bude vymáhání pohledávek řídit

  • AEG a další spolupracující subjekty v rámci partnerské sítě sdílí stejnou motivaci s klientem. V praxi to znamená, že dopředně ani dodatečně nejsou klientovi účtovány žádné poplatky za poskytované služby

Správa pohledávek

Jedná se o standardní model správy pohledávek, v rámci kterého AEG řídí vymáhání klientových pohledávek. Odměna AEG se odvíjí až z vymožených financí pro klienta. Výše odměny je stanovena procentuální smluvní sazbou. Tento model zaručuje klientovi nejvyšší výnos, který je ale rozprostřen do delšího časového úseku. Klient nese riziko v případě, že je pohledávka nevymahatelná, tudíž výnos z takovéto pohledávky je nulový.

Odkup pohledávek

Odkoupení pohledávek formou postoupení pohledávek AEG umožňuje klientovi získat ihned finance ve výši smluvené úplaty za postoupení. Dále se již o pohledávky klient nestará, jelikož právním nástupcem klienta je AEG.

Odkupování pohledávek probíhá nad vícečetnou množinou pohledávek.

Tento model zaručuje klientovi okamžitý, ale ze tří nabízených modelů, nejnižší výnos. Tento způsob z klienta odjímá spoluúčast na riziku v případě nevymahatelnosti pohledávky a částečně mu pokrývá vložené investice u těchto nevymahatelných pohledávek.

Odkup pohledávek s participací

Odkoupení pohledávek s participací kombinuje strukturu předchozích dvou modelů. Model umožňuje klientovi získat okamžité finance a dále se podílet na budoucích výnosech z vymáhaných pohledávek. Přestože se v jednotlivých pohledávkách klienta stává právním nástupcem AEG, má klient přístup k informacím o stavu vymáhání jednotlivých pohledávek.

Odkup pohledávek probíhá nad vícečetnou množinou pohledávek.

Celkový výnos tohoto modelu je středně vysoký a jeho charakter je spíše konzervativní. Tento způsob z klienta odjímá spoluúčast na riziku v případě nevymahatelnosti pohledávky a částečně mu pokrývá vložené investice u těchto nevymahatelných pohledávek.

Struktura řízení pohledávek – základní služby

Vymáhání pohledávek segmentujeme do čtyř základních, na sebe navazujících bloků. Tyto bloky jsou koncipovány tak, že komplexně pokrývají celý životní cyklus pohledávky.

 

 

Early collection – rané vymáhání

Služba je primárně zaměřena na pohledávky, jenž jsou krátkodobě v delikvenci. Využití služby je především určeno pro klienty z řad právnických osob, které dlužníka zatím vnímají jako zákazníka/klienta, který má problém s platební schopností a nechtějí si zákazníkem poškodit možný budoucí vztah.

Tuto službu realizujeme jako formu negociace se zákazníkem/klientem, který je v prodlení. Problematického zákazníka kontaktujeme, cíleným rozhovorem mapujeme důvody jeho prodlení a společně nastavíme způsob řešení vzniklé situace. Následně provádíme dohled nad plněním uzavřené dohody o narovnání a okamžitě řešíme případné porušení této dohody. Zároveň provádíme nezávislé mapování ekonomické situace dlužníka a analyzujeme míru jeho rizikovosti.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Jde službu tzv. mimosoudního vymáhání pohledávek, které jsou splatné delší dobu a klientovi se nedaří s dlužníkem dlouhodobě sjednat nápravu.

Naše společnost zahájí proces mimosoudního vymáhání a vytváří na dlužníka soustavný tlak, kterým ho nutí k plnění jeho závazku. Mimo standardních komunikačních nástrojů klademe velký důraz na osobní kontakt s dlužníkem prostřednictvím našich terénních pracovníků. Tato činnost prováděná v terénu má i za cíl zmapovat aktivity dlužníka v okolí jeho fyzického výskytu.

Soudní vymáhání

Služba je využívána zejména v souvislosti s dlužníky, u kterých selhala snaha o mimosoudní vyřešení dluhu, nebo je využita ve chvíli, kdy reálně hrozí promlčení pohledávky.

Naše společnost vypracuje nezbytné dokumenty vyžadované soudem, s klientem komunikuje včasné uhrazení soudních poplatků a veškeré podklady připraví partnerské advokátní kanceláři pro zahájení procesu soudního vymáhání.

Po zahájení žalobního procesu provádí naše společnost monitoring činnosti soudu a v případě, že dochází k prodlení, ověřuje u soudu aktuální stav řízení.

Partnerská advokátní kancelář řeší příjem veškerých dokumentů ze soudu, nestandardní situace jako např. odvolání dlužníka proti rozhodnutí soudu, předvolání věřitele k soudu. O všech změnách a událostech nás advokát informuje a je-li potřeba, komunikujeme nezbytnou součinnost s klientem.

Exekuční vymáhání

Služba exekučního vymáhání, je využívána jako poslední nástroj v celém životním cyklu vymáhání pohledávky. Exekuční řízení má k dispozici velmi silné nástroje k vynucení úhrady dluhu.

Vypracujeme veškeré podklady potřebné pro zahájení exekučního řízení a ve spolupráci s advokátní kanceláří podá partnerskému exekutorskému úřadu tzv. návrh na nařízení exekuce, jímž se exekuční řízení zahájí.

Exekutorskému úřadu předáváme veškeré dostupné informace o dlužníkovi zjištěné v rámci mimosoudního vymáhání za účelem zvolení nejvhodnějšího postupu v rámci exekučního řízení.

Průběh exekučního řízení monitorujeme a vyhodnocujeme. S exekutorským úřadem komunikujeme na úrovni elektronické výměny dat.

 

Závislé služby

Na základní služby vážeme závislé služby, které klientovi poskytujeme automaticky v průběhu realizace základních služeb.

Hlídání úpadku dlužníka

Periodicky na denní bázi kontrolujeme insolvenční rejstřík. Za klienta zpracujeme přihlášku do insolvenčního řízení. Průběh insolvenčního řízení monitorujeme a hlídáme plnění klientových nároků přiznaných v insolvenčním řízení.

Zajišťování pohledávek

V rámci celého životního cyklu pohledávky neustále vyvíjíme snahu směřující k zajištění pohledávky. Zajištěním pohledávky dosahujeme zvýšení pravděpodobnosti vymahatelnosti dluhu.

Hlídání promlčení pohledávky

Systémově hlídáme termín promlčení pohledávky. Pohledávku v naší správě nenecháme nikdy promlčet.

Zamrazení pohledávky

Je speciální služba, kterou poskytujeme ve spolupráci s našimi partnery v rámci exekučního vymáhání. Je-li dlužník aktuálně nemajetný, exekutor řízení nezastavuje, ale pohledávka se tzv. zamrazí a dochází k periodickému monitoringu ve změně majetkového stavu dlužníka.

Vyhodnocení rizik

Průběžně provádíme analytické vyhodnocování jednotlivých portfolií pohledávek. Cílem je poskytnutí zpětné vazby klientovi, která má podpořit vyhodnocování rizik u budoucích klientů/partnerů.

 

Technologie

Strukturované ukládání dat

V průběhu životního cyklu pohledávky vznikají informace, které ukládáme. Data sdružujeme v našem informačním systému ve strukturované podobě v tzv. spisu.

Spis je základním elementem našeho systému, který spojuje všechny relevantní informace vztažené k pohledávce do jednoho logického celku.

Informace o spisech klientovi poskytujeme periodicky v rámci výměny informací.

Procesní řízení

Velký důraz klademe na efektivní řízení vymáhacích procesů. Naše know-how vymáhacích procesů jsme přenesli na informační systém, pomocí kterého jsme schopni procesy účinně řídit a vyhodnocovat. Samozřejmě víme, že portfolia pohledávek klientů se mohou lišit a vyžadovat různý přístup. Je-li to účelné, procesy individualizujeme dle potřeby klienta.

Výměna informací B2B

Preferujeme systém komunikace založený na elektronické výměně dat. S klientem společně vytvoříme komunikační protokol, na základě kterého výměna informací probíhá. Vždy respektujeme klientovu potřebu a informační výměnu nastavíme dle možností jeho infrastruktury.

Kontaktujte nás

Pro případné dotazy vyplňte následující formulář.

Máte na nás otázku, na kterou jste zde nenalezli odpověď? Kontaktujte nás na tomto telefonním čísle.

volejte zdarma

225 990 300

Zavolejte nám


Kontaktní informace

ABEWY EXE GROUP, s.r.o
Komplex Olšanka
Táboritská 1000/23
130 87, Praha 3 Žižkov

Provozní doba:
Po - Čt: 9:00 - 18:00
Pá: 9:00 - 15:30

Kontakt pro dlužníky
Telefon: 225 990 330
Mobil: 775 562 855

Kontakt pro věřitele
Telefon: 225 990 301
Mobil: 778 090 301