Vymáhání pohledávek

Na základě našich zkušeností víme, že hlavním faktorem ve vymáhání pohledávek je včasnost zahájení vymáhání. Pravděpodobnost vymožení se snižuje v důsledku postupného stárnutí pohledávky.

Většina dlužníků nevytváří pohledávku s přímým úmyslem neplnit svůj závazek. V rovině, která je věřiteli skryta, dochází u dlužníka ke změně priorit a své finance začne používat způsobem, který věřitele poškozuje. Příčiny, které způsobí změnu dlužníkových priorit, jsou různé, ale v důsledku jsou pouze varovným signálem a vzniklá delikvence musí být okamžitě řešena, aby dlužník nezpůsobil větší škody, které mohou eskalovat až do nulové schopnosti plnit své závazky.

Struktura námi poskytovaných služeb je ve všech částech koncipována tak, abychom tyto závislosti nanejvýše respektovali.

Níže uvedená grafika vyjadřuje degresi procentuální šance vymožení pohledávky v závislosti na stáří pohledávky v měsících.

S čím se na nás můžete obrátit

Jak na to?

Vymáhání pohledávek segmentujeme do tří základních, na sebe navazujících bloků. Tyto bloky jsou koncipovány tak, že komplexně pokrývají celý životní cyklus pohledávky.

Záleží na klientovi, zda si vybere jednu službu, nebo jejich kombinaci. Samozřejmě je nutné brát na zřetel i aktuální stav pohledávky, který zásadně ovlivňuje využití relevantní služby.

Mimosoudní vymáhání pohledávek

Jde službu tzv. mimosoudního vymáhání pohledávek, které jsou splatné delší dobu a klientovi se nedaří s dlužníkem dlouhodobě sjednat nápravu.

Naše společnost zahájí proces mimosoudního vymáhání a vytváří na dlužníka soustavný tlak, kterým ho nutí k plnění jeho závazku. Mimo standardních komunikačních nástrojů klademe velký důraz na osobní kontakt s dlužníkem prostřednictvím našich terénních pracovníků. Tato činnost prováděná v terénu má i za cíl zmapovat aktivity dlužníka v okolí jeho fyzického výskytu. Neváháme dlužníka kontaktovat prostřednictvím jeho blízkých osob, nebo např. zaměstnavatelů a jiných třetích osob, které mají k dlužníkovi vztah.

Současně mapujeme ekonomickou situaci a aktivity dlužníka prostřednictvím veřejně dostupných zdrojů a v kombinaci s činností v terénu si vytváříme nad dlužníkem informační náskok.

Soudní vymáhání

Služba je využívána zejména v souvislosti s dlužníky, u kterých selhala snaha o mimosoudní vyřešení dluhu, nebo je využita ve chvíli, kdy reálně hrozí promlčení pohledávky.

Naše společnost vypracuje nezbytné dokumenty vyžadované soudem, s klientem komunikuje včasné uhrazení soudních poplatků a veškeré podklady připraví partnerské advokátní kanceláři pro zahájení procesu soudního vymáhání.

Po zahájení žalobního procesu provádí naše společnost monitoring činnosti soudu a v případě, že dochází k prodlení, ověřuje u soudu aktuální stav řízení.

Partnerská advokátní kancelář řeší příjem veškerých dokumentů ze soudu, nestandardní situace jako např. odvolání dlužníka proti rozhodnutí soudu, předvolání věřitele k soudu. O všech změnách a událostech nás advokát informuje a je-li potřeba, komunikujeme nezbytnou součinnost s klientem.

Exekuční vymáhání

Služba exekučního vymáhání, je využívána jako poslední nástroj v celém životním cyklu vymáhání pohledávky. Exekuční řízení má k dispozici velmi silné nástroje k vynucení úhrady dluhu.

Vypracujeme veškeré podklady potřebné pro zahájení exekučního řízení a ve spolupráci s advokátní kanceláří podá partnerskému exekutorskému úřadu tzv. návrh na nařízení exekuce, jímž se exekuční řízení zahájí.

Exekutorskému úřadu předáváme veškeré dostupné informace o dlužníkovi zjištěné v rámci mimosoudního vymáhání za účelem zvolení nejvhodnějšího postupu v rámci exekučního řízení.

Průběh exekučního řízení monitorujeme a vyhodnocujeme.

Závislé služby

Na základní služby vážeme závislé služby, které klientovi poskytujeme automaticky v průběhu realizace základních služeb.

Hlídání úpadku dlužníka

Periodicky na denní bázi kontrolujeme insolvenční rejstřík. Za klienta zpracujeme přihlášku do insolvenčního řízení. Průběh insolvenčního řízení monitorujeme a hlídáme plnění klientových nároků přiznaných v insolvenčním řízení.

Zajišťování pohledávek

V rámci celého životního cyklu pohledávky neustále vyvíjíme snahu směřující k zajištění pohledávky. Zajištěním pohledávky dosahujeme zvýšení pravděpodobnosti vymahatelnosti dluhu.

Hlídání promlčení pohledávky

Systémově hlídáme termín promlčení pohledávky. Pohledávku v naší správě nenecháme nikdy promlčet.

Zamrazení pohledávky

Je speciální služba, kterou poskytujeme ve spolupráci s našimi partnery v rámci exekučního vymáhání. Je-li dlužník aktuálně nemajetný, exekutor řízení nezastavuje, ale pohledávka se tzv. zamrazí a dochází k periodickému monitoringu ve změně majetkového stavu dlužníka.

 

Kontaktujte nás

Pro případné dotazy vyplňte následující formulář.

Máte na nás otázku, na kterou jste zde nenalezli odpověď? Kontaktujte nás na tomto telefonním čísle.

volejte zdarma

225 990 300

Zavolejte nám


Kontaktní informace

ABEWY EXE GROUP, s.r.o
Komplex Olšanka
Táboritská 1000/23
130 87, Praha 3 Žižkov

Provozní doba:
Po - Čt: 9:00 - 18:00
Pá: 9:00 - 15:30

Kontakt pro dlužníky
Telefon: 225 990 330
Mobil: 775 562 855

Kontakt pro věřitele
Telefon: 225 990 301
Mobil: 778 090 301